Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na všechny informace, které webová stránka shromažďuje, používá a sdílí informace, které uživatel poskytuje, a také na všechny programy a produkty na ní zveřejněné.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 V Zásadách ochrany osobních údajů jsou použity následující podmínky:
1.1.1. „Správa stránek“ – zaměstnanci, kteří jsou oprávněni spravovat stránku a jednat jejím jménem, ​​organizovat a (nebo) zpracovávat osobní údaje a také určovat účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, prováděné úkony (operace) s osobními údaji.
1.1.2. „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“).
1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (transakce) nebo soubor akcí (transakcí) prováděné pomocí softwaru nebo bez vztahu k osobním údajům, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, ukládání, vyjasňování (aktualizace, změny), vytěžování , použití, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, výmaz, zničení osobních údajů.
1.1.4. „Ochrana osobních údajů“ je povinností Správy stránek. Dodržujeme aktuální legislativu a nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a nesdílíme žádné osobní údaje bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo bez právního důvodu.
1.1.5. „Uživatel stránek (dále jen uživatel)“ je osoba, která má přístup na stránky prostřednictvím internetu a používá tyto stránky pro své vlastní účely.
1.1.6. „Cookies“ – HTTP cookie je malá část dat odeslaná z webové stránky a uložená v počítači uživatele webovým prohlížečem uživatele, když uživatel prochází.
1.1.7. “ IP adresa “ – jedinečný řetězec čísel oddělených tečkami, který identifikuje každý počítač používající internetový protokol ke komunikaci po síti.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1. Používáním stránek Uživatel přijímá naše Zásady ochrany osobních údajů a souhlasí s podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.
2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel přestat stránky používat.
2.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze této stránky. Správa stránek nekontroluje a nenese odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, které mohou být umístěny na našich webových stránkách.
2.4. Správa stránek neověřuje přesnost osobních údajů poskytnutých uživateli stránek.

3. PŘEDMĚT ZÁSAH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Zásady ochrany osobních údajů stanovují povinnosti Správy stránek nezveřejňovat osobní údaje, které Uživatel poskytne na různé žádosti Správy stránek (například při registraci na stránce, zadání objednávky, přihlášení k odběru upozornění atd.).

3.2. Osobní údaje jsou autorizovány uživatelem, když je poskytne ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů vyplněním speciálních formulářů na Stránce a obvykle obsahují následující informace:
3.2.1. uživatelské jméno;
3.2.2. telefonní číslo uživatele;
3.2.3. E-mailová adresa (e-mail);
3.2.4. Adresa a další údaje.
3.3. Správa stránek dbá na ochranu osobních údajů, které jsou automaticky přenášeny v procesu návštěvy stránek:

• informace z cookies;
• informace o prohlížeči (nebo jiném programu, který přistupuje na stránku);
• doba přístupu;
• Navštívené adresy stránek
• referrer (adresa předchozí stránky) atd.

3.3.1. Zakázání souborů cookie může mít za následek nemožnost přístupu na stránky.
3.3.2. Stránka shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají k identifikaci a řešení technických problémů, ke sledování výkonu webu.

3.4. Jakékoli další osobní údaje neuvedené výše (historie nákupů, používané prohlížeče a operační systémy atd.) nepodléhají záměrnému zveřejnění, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2. a 5.3. těchto zásad ochrany osobních údajů.

4. CÍLE SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ O UŽIVATELE
4.1. Správa webu může používat osobní údaje uživatele za účelem:
4.1.1. Identifikujte uživatele registrovaného na stránce pro zadání objednávky.
4.1.2. Poskytněte uživateli přístup k personalizovaným zdrojům webu.
4.1.3. Navazovat komunikaci s Uživateli, včetně zasílání upozornění, požadavků týkajících se používání stránek, poskytování služeb, zpracování požadavků a žádostí od Uživatelů.
4.1.4. Určete polohu uživatele, abyste zajistili bezpečnost a zabránili podvodům.
4.1.5. Potvrdit správnost a úplnost osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
4.1.6. Vytvořte si účet pro nákupy, pokud Uživatel souhlasil s vytvořením účtu.
4.1.7. Informovat Uživatele o stavu objednávky.
4.1.8. Zpracovávat a přijímat platby
4.1.9. Poskytněte uživateli zákazníka a technickou podporu v případě problémů spojených s používáním stránek.
4.1.10. Poskytnout Uživateli jeho souhlas, aktualizace produktů, speciální nabídky, informace o cenách, newslettery a další informace jménem webu nebo jménem partnerů webu.
4.1.11. Provádět propagační aktivity se souhlasem Uživatele.
4.1.12. Udělte uživateli přístup k webům třetích stran nebo službám partnerů tohoto webu, aby mohl dostávat nabídky, aktualizace nebo služby.

5. ZPŮSOBY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Zpracování osobních údajů Uživatele není časově omezeno. Provádí se legálními prostředky as automatizačními nástroji nebo bez použití takových nástrojů.

5.2. Uživatel souhlasí s tím, že Správa stránek má právo předávat osobní údaje třetím osobám, zejména přepravním službám, poštovním organizacím, provozovatelům, a to výhradně za účelem plnění aplikací Uživatele realizovaných na stránce na základě Smlouvy o veřejné nabídce.

5.3. Osobní údaje Uživatele mohou být předány oprávněným státním orgánům pouze z důvodů a způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

6. POVINNOSTI STRAN
6.1. Uživatel souhlasí:
6.1.1. Poskytujte správné a pravdivé informace o osobních údajích potřebných pro používání stránek.
6.1.2. Aktualizovat nebo doplnit poskytnuté informace o osobních údajích v případě změny těchto informací.
6.1.3. Přijměte opatření k ochraně důvěrných údajů uložených na stránce.

6.2. Správa webu je povinna:
6.2.1. Používejte informace výhradně pro účely uvedené v odstavci 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
6.2.2. Nikdy nesdělujte osobní údaje Uživatele, s výjimkou tř. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.
6.2.3. Blokovat osobní údaje vztahující se k příslušnému Uživateli od okamžiku kontaktování nebo vyžádání Uživatele nebo jeho zákonného zástupce či pověřeného orgánu ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověření, v případě odhalení nepřesných osobních údajů nebo protiprávního jednání .

7. ODPOVĚDNOST STRANY
7.1. Správa stránek je odpovědná za zveřejnění osobních údajů uživatele v souladu s platnými právními předpisy, s výjimkou případů uvedených v odstavci. 5.2., 5.3. a 7.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7.2. V případě ztráty nebo zveřejnění Osobních údajů nenese Správa webu odpovědnost, pokud důvěrné informace byly:
7.2.1. Veřejnost před její ztrátou nebo prozrazením.
7.2.2. Přijato od třetí strany před správou webu.
7.2.3. Získané třetími stranami neoprávněným přístupem.
7.2.4. Zveřejněno se souhlasem Uživatele.
7.3. Uživatel odpovídá za zákonnost, správnost a správnost poskytnutých Osobních údajů v souladu s platnou legislativou.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ
8.1. Před předložením věci soudu týkající se sporu ze vztahu mezi Uživatelem Stránky a Správou Stránky je třeba podat návrh (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).

8.2. Strana písemně oznámí žalobci výsledky vyřízení reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace.

8.3. Pokud nebude dosaženo řešení, bude spor postoupen soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy.

8.4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi Uživatelem a Správou stránek se řídí současnou legislativou.

9. DODATEČNÉ PODMÍNKY
9.1. Správa stránek má právo provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na Stránkách, pokud není v nové verzi Zásad ochrany osobních údajů uvedeno jinak.