Polityka prywatności

Polityka Prywatności Ochrony Danych Osobowych (dalej Polityka Prywatności) ma zastosowanie do wszystkich informacji gromadzonych przez serwis, wykorzystywanych i udostępnianych przez Użytkownika, a także do wszystkich programów i produktów na nim zamieszczonych.

1. DEFINICJE TERMINÓW

1.1 W Polityce Prywatności używane są następujące terminy:
1.1.1. „Administracja strony” – pracownicy, którzy są upoważnieni do zarządzania stroną i działania w jej imieniu, do organizowania i (lub) przetwarzania danych osobowych, a także określania celów przetwarzania danych osobowych, składu danych osobowych, wykonywanych czynności (operacji) z danymi osobowymi.
1.1.2. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”).
1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (transakcja) lub zestaw czynności (transakcji) wykonywanych za pomocą oprogramowania lub bez w odniesieniu do danych osobowych, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
1.1.4. „Ochrona danych osobowych” jest obowiązkiem Administracji serwisu. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i rozporządzenia RODO i nie udostępniamy żadnych danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych lub bez przyczyny prawnej.
1.1.5. „Użytkownik Serwisu (zwany dalej Użytkownikiem)” to osoba, która ma dostęp do serwisu za pośrednictwem Internetu i korzysta z niego do własnych celów.
1.1.6. „Cookies” — plik cookie HTTP to niewielka część danych wysyłana ze strony internetowej i przechowywana na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową użytkownika podczas przeglądania.
1.1.7. „Adres IP” — unikalny ciąg liczb oddzielonych kropkami, który identyfikuje każdy komputer korzystający z protokołu internetowego do komunikacji w sieci.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje naszą Politykę Prywatności oraz wyraża zgodę na warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
2.2. W przypadku braku zgody z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu.
2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Administracja witryny nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za linki do witryn stron trzecich, do których mogą być publikowane na naszej stronie internetowej.
2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez użytkowników serwisu.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI
3.1. Polityka prywatności określa zobowiązania Administracji Witryny do nieujawniania danych osobowych, które Użytkownik podaje na różne żądania Administracji Witryny (na przykład podczas rejestracji w witrynie, składania zamówienia, subskrypcji powiadomień itp.).

3.2. Dane osobowe są autoryzowane przez Użytkownika, gdy przekazuje je do przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności poprzez wypełnienie specjalnych formularzy na Stronie i zazwyczaj zawierają następujące informacje:
3.2.1. Nazwa użytkownika;
3.2.2. numer telefonu Użytkownika;
3.2.3. Adres e-mail (e-mail);
3.2.4. Adres i inne dane.
3.3. Administracja Serwisu dba o ochronę Danych Osobowych, które są przekazywane automatycznie w trakcie odwiedzania stron Serwisu:

• informacje z plików cookie;
• informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do witryny);
• czas dostępu;
• Odwiedzone adresy stron
• odsyłający (adres poprzedniej strony) itp.

3.3.1. Wyłączenie plików cookies może skutkować brakiem dostępu do serwisu.
3.3.2. Serwis zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, monitorowania wydajności witryny.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) nie podlegają celowemu ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w klauzulach. 5.2. oraz 5.3. niniejszej polityki prywatności.

4. CELE ZBIERANIA OSOBISTYCH INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU
4.1. Administracja Serwisu może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu:
4.1.1. Zidentyfikuj Użytkownika zarejestrowanego w serwisie w celu złożenia zamówienia.
4.1.2. Zapewnić Użytkownikowi dostęp do spersonalizowanych zasobów serwisu.
4.1.3. Nawiązywania komunikacji z Użytkownikami, w tym wysyłania powiadomień, próśb dotyczących korzystania z serwisu, świadczenia usług, przetwarzania próśb i wniosków od Użytkowników.
4.1.4. Określić lokalizację Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
4.1.5. Potwierdź prawidłowość i kompletność danych osobowych podanych przez Użytkownika.
4.1.6. Załóż konto do dokonywania zakupów, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.
4.1.7. Powiadom Użytkownika o statusie zamówienia.
4.1.8. Przetwarzaj i odbieraj płatności
4.1.9. Zapewnij Użytkownikowi klienta i wsparcie techniczne w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu.
4.1.10. Przekaż Użytkownikowi jego zgodę, aktualizacje produktów, oferty specjalne, informacje o cenach, biuletyny i inne informacje w imieniu witryny lub w imieniu partnerów witryny.
4.1.11. Prowadzenia działań promocyjnych za zgodą Użytkownika.
4.1.12. Przyznaj Użytkownikowi dostęp do witryn osób trzecich lub usług partnerów tej witryny w celu otrzymywania ofert, aktualizacji lub usług.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie jest ograniczone w czasie. Odbywa się to za pomocą środków prawnych i narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Serwisu ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom, wyłącznie w celu realizacji zgłoszeń Użytkownika realizowanych w Serwisie na podstawie Umowy o Ofercie Publicznej.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym wyłącznie na podstawie i w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa.

6. OBOWIĄZKI STRON
6.1. Użytkownik zgadza się:
6.1.1. Podaj poprawne i zgodne z prawdą informacje o danych osobowych wymaganych do korzystania z serwisu.
6.1.2. Zaktualizuj lub uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.
6.1.3. Podejmij działania w celu ochrony poufnych danych przechowywanych w serwisie.

6.2. Administracja Witryny jest zobowiązana:
6.2.1. Korzystaj z informacji wyłącznie w celach określonych w paragrafie 4 niniejszej Polityki Prywatności.
6.2.2. Nigdy nie ujawniaj danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem ust. 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
6.2.3. Zablokuj dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu skontaktowania się lub zwrócenia się z Użytkownikiem lub jego przedstawicielem ustawowym lub upoważnionym organem do ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą na okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia nieprawidłowych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem .

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
7.1. Administracja Serwisu jest odpowiedzialna za ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Danych Osobowych Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli poufne informacje były:
7.2.1. Publiczne przed utratą lub ujawnieniem.
7.2.2. Otrzymane od strony trzeciej przed administracją witryny.
7.2.3. Uzyskane przez osoby trzecie poprzez nieautoryzowany dostęp.
7.2.4. Ujawniane za zgodą Użytkownika.
7.3. Użytkownik odpowiada za legalność, prawidłowość i prawdziwość podanych Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
8.1. Przed wniesieniem do sądu sprawy dotyczącej sporu wynikającego ze stosunku pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administracją Serwisu należy złożyć odpowiednią propozycję (pisemną propozycję dobrowolnego rozwiązania sporu).

8.2. Strona zawiadamia reklamującego na piśmie o wynikach odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

8.3. Jeśli nie dojdzie do rozwiązania sporu, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym prawem.

8.4. Obecne prawodawstwo kieruje niniejszą Polityką prywatności i relacjami między Użytkownikiem a Administracją Witryny.

9. DODATKOWE WARUNKI
9.1. Administracja Witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia w Serwisie, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.